Regulamin świadczenia usług.

Ostatnio zaktualizowany: 06.02.2023 r.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług reguluje stosunki między Użytkownikiem a Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000704863, o kapitale zakładowym 733 482,20 PLN (w pełni opłaconym), NIP nr 8982196752, REGON nr 021744780 i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „Umową”).

Niniejszy Regulamin obowiązuje odpowiednio w stosunkach Użytkownika z:

Play Cool Zombie Sport Games sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580667, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP nr 8982214450, REGON nr 362748821;

Tiny Dragon Adventure Games sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416  Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000634216, o kapitale zakładowym 5.050 PLN, NIP nr 8982223710, REGON nr 365263544;

Fat Lion Games sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000704592, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP nr 8982238999, REGON nr 368774363;

należącymi do Grupy Kapitałowej Ten Square Games (zwanymi dalej łącznie „Ten Square Games”, „TSG” lub „My” we wszystkich przypadkach), w zakresie korzystania z usług mobilnych i internetowych Ten Square Games w postaci naszych aplikacji mobilnych i webowych („Aplikacje”), gier dostępnych za pośrednictwem Aplikacji („Gry”), naszej strony internetowej (www.tensquaregames.com) i jej subdomen („Witryna”) lub naszej obecności na stronach internetowych lub w aplikacjach stron trzecich („Platformy Stron Trzecich”), a także innych platform, stron internetowych, produktów, ofert oraz usług, których świadczenie możemy oferować, a z których wszystkie nazywamy „Usługami TSG”.

Przed uzyskaniem dostępu do Usług TSG lub korzystaniem z Usług TSG należy zaakceptować niniejszy Regulamin i zapoznać się z Polityką Prywatności. Niektóre z Usług TSG, mogą wymagać także zarejestrowanie w nich konta („Konto”). 

Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Usług TSG za pośrednictwem sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, lub innych Platform Stron Trzecich (Google, Apple), powinien przestrzegać ich regulaminów świadczenia usług w zakresie przez nie uregulowanym oraz niniejszego Regulaminu w zakresie korzystania z Usług TSG.

UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE ZGADZA SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI NASZEGO REGULAMINU MA PRAWO ROZWIĄZAĆ UMOWĘ I ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG TSG.

§ 1
PRAWO WŁASNOŚCI I OGRANICZENIE KORZYSTANIA

 1. Ten Square Games jest wyłącznym właścicielem Usług TSG.
 2. Wszelkie prawa, tytuły i korzyści do Usług TSG i ich elementów (włączając między innymi dowolną Grę, jej koncepcję, tematy, obiekty, postacie, imiona postaci, historie, dialogi, slogany, grafikę, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, metody działania, transkrypcje czatu, informacje o profilu postaci, zapisy Gier, w których uczestniczy Użytkownik, jak również oprogramowanie, logo, elementy projektów graficznych, znaki towarowe, bazy danych, teksty, informacje, oświadczenia, obrazy, fotografie, projekty i inne materiały oraz treści, grafiki, Treści interaktywne, wideo i audio, jeśli są wyświetlane i/lub używane w ramach Usług TSG lub w związku z nimi, wraz ze wszystkimi podstawowymi elementami naszej Witryny lub Aplikacji, w tym między innymi kodem źródłowym, kodem obiektowym i wszelką dokumentacją, które odnoszą się do działania lub Treści Witryny lub Aplikacji) są prawnie chronione. Ten Square Games zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym bez ograniczeń, wszystkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności do Usług TSG.
 3. Nazwy innych firm lub produktów albo usług, do których odwołuje się jedna z Usług TSG, mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich odpowiednich właścicieli.  
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw do Usług TSG lub ich poszczególnych elementów. Użytkownik może korzystać z Usług TSG tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie zezwala na to Regulamin. Każdy inny dostęp do Usług TSG i korzystanie z nich wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ten Square Games.

§ 2
LICENCJA

Pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na niniejszy Regulamin i ciągłego przestrzegania jego warunków, Ten Square Games udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i ograniczonej licencji na dostęp do Usługi TSG i korzystanie z niej we własnych, niekomercyjnych celach rozrywkowych. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Usługi TSG w żadnym innym celu. Licencja wygasa z chwilą rozwiązania Umowy z TSG.

§ 3
OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z USŁUG TSG

Jakiekolwiek korzystanie z Usług TSG z naruszeniem niżej wskazanych ograniczeń jest zabronione, może skutkować zawieszeniem lub zablokowaniem Konta i/lub innych Usług TSG (np. Gry, Fora Użytkowników) lub rozwiązaniem Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że w żadnych okolicznościach nie będzie: 

 1. korzystać ze wsparcia Ten Square Games w sposób niezgodny z jego charakterem lub zakresem, w szczególności poprzez zadawanie pytań dotyczących innych Użytkowników, w takich sprawach, jak ich dane osobowe, wyniki gier itp.;
 2. dokonywać/stosować ani brać udziału (bezpośrednio lub pośrednio) w dokonywaniu/stosowaniu oszustw, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, modów lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich zaprojektowanego w celu modyfikowania lub zakłócania działania Usług TSG;
 3. modyfikować lub powodować modyfikację jakichkolwiek plików będących częścią Usług TSG bez wyraźnej pisemnej zgody Ten Square Game;
 4. zakłócać, lub w inny sposób niekorzystnie wpływać na normalną pracę Usług TSG lub działać w inny sposób, który może negatywnie wpłynąć na doświadczenie innych Użytkowników podczas korzystania z Usług TSG. Obejmuje to handel wygraną i wszelkie inne rodzaje manipulacji rankingami, wykorzystywanie błędów w Usługach TSG w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi graczami oraz wszelkie inne działania, które są celowym nadużyciem projektu Usług TSG lub są z nim sprzeczne;
 5. zakłócać, przeciążać albo pomagać w zakłócaniu lub przeciążaniu jakiegokolwiek komputera lub serwera wykorzystywanego do oferowania lub wspierania Usług;
 6. dokonywać jakiegokolwiek ataku na Usługi TSG, pomagać w nim lub włączać się do niego, w tym bez ograniczeń poprzez rozpowszechnianie wirusa, odmowę usługi lub inne próby zakłócenia Usług TSG albo zakłócenia korzystania z niego przez inną osobę;
 7. starać się uzyskać nieautoryzowany dostęp do Usług TSG, Kont zarejestrowanych na rzecz innych osób albo do komputerów, serwerów lub sieci połączonych z Usługami TSG w jakikolwiek inny sposób niż za pomocą interfejsu Użytkownika dostarczonego przez Ten Square Games, w tym między innymi przez obejście lub modyfikację, próby obejścia lub modyfikacji, zachęcanie innych osób do obejścia lub modyfikacji jakichkolwiek zabezpieczeń, technologii, urządzeń lub oprogramowania stanowiących część Usług TSG, albo pomaganie im w tym;
 8. publikować Treści Użytkownika naruszających prawo, obraźliwych, zawierających groźby, obscenicznych, zniesławiających, albo niewłaściwych lub obraźliwych z rasowego, seksualnego, religijnego lub innego punktu widzenia;
 9. nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę, grupę, włączając pracowników Ten Square Games, w tym przedstawicieli obsługi klienta Ten Square Game, próbować to czynić, popierać to, albo zachęcać do tego;
 10. udostępniać za pośrednictwem Usług TSG Treści Użytkownika, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawo do prywatności, prawo do publikacji lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, albo podszywać się pod inną osobę, w tym między innymi pracownika Ten Square Games;
 11. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, deasemblować, odszyfrowywać lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy jakiegokolwiek oprogramowania bazowego lub innej własności intelektualnej wykorzystywanej do świadczenia Usług TSG lub uzyskać jakiekolwiek informacje z Usług TSG, z zastosowaniem metody, która nie jest wyraźnie dozwolona przez Ten Square Games;
 12. starać się uzyskać dane logowania lub inne identyfikatory logowania albo dane osobowe od innych Użytkowników Usług TSG;
 13. rozsyłać spamu (np. niezamówionych informacji handlowych);
 14. prowadzić działalności komercyjnej, reklamowej, lub promocyjnej, chyba że w wyniku indywidualnych uzgodnień z Ten Square Games postanowiono inaczej;
 15. wielokrotne wysyłać tę samą wiadomość lub wiele różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
 16. nadużywać polityki zwrotów stron trzecich (takich jak Apple, Google), dokonując regularnych i częstych wniosków o zwrot pieniędzy lub kontynuując korzystanie z Treści pomimo otrzymania zwrotu pieniędzy.

§ 4
UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownikiem Usług TSG może być wyłącznie osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w chwili rejestracji ukończyła 18 lat lub jest pełnoletnia zgodnie z prawem obowiązującym w jej miejscu zamieszkania i ma pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”). 
 2. Akceptując niniejszy Regulamin i uzyskując dostęp do Usług TSG, Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat lub jest pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w jego miejscu zamieszkania i ma pełną zdolność do czynności prawnych.  
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi TSG mogą zawierać elementy lub zawartość przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników, dlatego korzystanie przez Użytkownika z Usługa TSG odbywa się na jego własną odpowiedzialność i na jego ryzyko. 

§ 5
DANE OSOBOWE

 1. Dostęp i korzystanie z Usług TSG może wymagać dostarczenia TSG danych osobowych, które są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane zgodnie z Polityką prywatności TSG („Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
 2. Ten Square Games przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

§ 6
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA Z USŁUG TSG

 1. Dostęp do Usług TSG wymaga sprzętu, w tym komputera lub urządzenia mobilnego z bieżącym systemem operacyjnym (Microsoft Windows, MacOS – dla komputerów, Android, iOS – dla telefonów komórkowych), przeglądarki internetowej, która akceptuje pliki cookie i połączenia internetowego. Obsługiwane typy przeglądarek to w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge – najnowsze wersje. Prawidłowe działanie Gry i innych Usług TSG może wymagać instalacji wtyczek, a do rejestracji potrzebny będzie adres e-mail.
 2. Z przyczyn obejmujących, między innymi, bezpieczeństwo systemu, stabilność i interoperacyjność dla wielu graczy, może wystąpić konieczność automatycznej aktualizacji lub ulepszenia Usług TSG przez Ten Square Games, w związku z czym wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług TSG mogą z czasem ulec zmianie. Użytkownik wyraża zgodę na taką automatyczną aktualizację. 
 3. Ten Square Games nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do Usług TSG lub korzystać z nich w wybranym czasie lub w wybranym przez siebie miejscu. 
 4. Aby niektóre Usługi TSG działały poprawnie, może być wymagane zainstalowanie najbardziej aktualnych wersji systemów operacyjnych dla urządzeń, przy pomocy których Użytkownik chce uzyskać dostęp do danej Usługi TSG. Użytkownik powinien instalować takie uaktualnienia zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. 
 5. Użytkownik ponosi koszty związane z dostępem do Usług TSG za pośrednictwem dowolnej usługi internetowej, bezprzewodowej lub innej usługi komunikacyjnej, takie jak wszelkie opłaty za przeglądanie stron internetowych, przesyłanie wiadomości i wykorzystanie danych w sieci dostawcy Internetu lub operatora sieci bezprzewodowej. 

§ 7
USŁUGI TSG

Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Ten Square Games może udostępnić Użytkownikom:

 1. Konto Użytkownika;
 2. Gry;
 3. Treści;
 4. Fora Użytkowników.

§ 8
ZAWARCIE, ROZWIĄZANIE I WYKONANIE UMOWY

 1. Umowa o korzystanie z Usług TSG zostaje zawarta:
  1. w odniesieniu do Konta, Gry i Forum Użytkowników – w momencie udostępnienia Użytkownikowi, lub jego urządzeniu Konta, Gry lub Forum Użytkowników; 
  2. w odniesieniu do Treści – w momencie potwierdzenia Zamówienia zakupu złożonego przez Użytkownika, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku potwierdzającego powstanie obowiązku zapłaty.
 2. Umowa zostaje rozwiązana – w odniesieniu do Konta, Gry i Forum Użytkowników – w momencie usunięcia Konta przez TSG.
 3. Umowę uważa się za wykonaną przez TSG:
  1. w odniesieniu do udostępnienia Treści – w momencie, gdy zamówione Treści zostaną udostępniane Użytkownikowi do wykorzystania w ramach Gry; 
  2. w odniesieniu do pozostałych Usług TSG – w momencie, gdy Użytkownik lub jego urządzenie uzyskały do nich dostęp.
 4. TSG przystępuje do wykonania Umowy (dostawy Treści lub Usługi) niezwłocznie po jej zawarciu, jednak jeżeli Umowa wymaga wniesienia opłaty przez Użytkownika – niezwłocznie po prawidłowym zrealizowaniu płatności przez Użytkownika i jej otrzymania  przez TSG. W przypadku dostawy Treści, czas dostawy może wynosić do 24 godzin.  
 5. W przypadku, gdy TSG nie wykona swojego obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może wezwać TSG do jego wykonania. W takim wypadku, TSG dołoży należytej staranności aby obowiązek wykonać niezwłocznie, lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym indywidualnie z Użytkownikiem.

§ 9
KONTO

 1. Korzystanie z Usług TSG może wymagać zarejestrowania konta Użytkownika bezpośrednio w ramach danej Usługi TSG lub na Platformie strony trzeciej, takiej jak Facebook, Google lub Apple (w każdym przypadku „Konto”). 
 2. Bezpośrednia rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i podanie określonych w nim danych, w tym w szczególności adresu e-mail. Konto jest tworzone po zweryfikowaniu podanego adresu e-mail poprzez wysłanie linku weryfikacyjnego. 
 3. Jeśli Użytkownik rejestruje się lub uzyskuje dostęp do danej Usługi TSG za pośrednictwem Platformy Strony Trzeciej, Konto zostanie utworzone zaraz po weryfikacji jego profilu i zalogowaniu się do tej Platformy.  
 4. Rejestracja bezpośrednia wymaga wybrania nazwy Użytkownika i hasła („Dane logowania”). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić nazwę Użytkownika i hasło na swoim Koncie.
 5. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odzyskania wszelkich nazw Użytkowników, w tym ich Kont, w dowolnym momencie z powodu naruszenia prawa, moralności publicznej lub niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli nazwa Użytkownika lub jego Konta ma charakter nieprzyzwoity, obraźliwy lub dyskryminujący.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności Danych logowania. 
  Użytkownik nie ma prawa udostępniać nikomu Konta ani Danych logowania, ani zezwalać nikomu na dostęp do jego Konta ani na nic innego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Konta Użytkownika. Użytkownik, który dowie się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, w tym między innymi o utracie, kradzieży lub nieuprawnionym ujawnieniu Danych logowania lub to podejrzewa, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Ten Square Games i zmienić swoje Dane logowania. 
 7. Nie jest dozwolone korzystanie z Konta innego Użytkownika.
 8. TSG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z Konta lub hasła przez inną osobę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 
 9. Wszelkie pytania dotyczące nieautoryzowanego korzystania z Konta mogą być przesyłane pocztą elektroniczną do TSG za pośrednictwem Witryny, zakładka „Support” (Wsparcie) lub za pośrednictwem Konta Użytkownika – zakładka „Help” (Pomoc).
 10. Każdy Użytkownik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto w ramach danej Usługi, chyba że Ten Square Games dopuszcza posiadanie jednego wspólnego Konta dla różnych Usług, wchodzących w zakres Usług TSG. 
 11. Użytkownikowi nie wolno kupować, sprzedawać, wynajmować ani oddawać Konta, tworzyć Konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub fałszywych informacji albo w imieniu osoby innej niż Użytkownik, ani próbować to uczynić. 
 12. W ramach Konta Użytkownik może dokonywać zakupów i płatności. Użytkownik oświadcza, że ​​może korzystać z metody płatności związanej z jego Kontem. Użytkownik jest związany zasadami obowiązującymi na jego Koncie, w tym w zakresie płatności i zakupów.  
 13. W ramach Konta Użytkownik może przechowywać informacje, w szczególności dotyczące przebiegu Gry, a także zamieszczać identyfikującą go grafikę (dalej zwaną również: „Awatarem”), oraz Treść Użytkownika.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie przysługuje mu prawo własności do Konta, i że wszystkie prawa do Konta są własnością TSG. Ten Square Games ma prawo zalogować się i prowadzić operacje w ramach Konta, jeśli jest to konieczne do wykonywania prawa własności TSG, a także ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia którejkolwiek z Usług albo usunięcia Treści Użytkownika naruszającej prawo, moralność publiczną lub niniejszy Regulamin. 

§ 10
GRY

 1. Ten Square Games udostępnia Użytkownikom Gry. Aby zagrać w Grę, Użytkownik potrzebuje Konta, które upoważnia go do bezpłatnego korzystania z Gry. 
 2. Użytkownik nie ma prawa do aktualizowania Gry we własnym zakresie, w tym do poprawiania ewentualnych błędów. Wszelkie znalezione błędy należy niezwłocznie zgłaszać do Ten Square Games, w tym kontaktując się z TSG między innymi poprzez kanały wsparcia opisane w §25.
 3. Szczegółowe opisy Gry, jej zasad i Treści możliwych do wykorzystania w niej, są zawarte w Grze.
 4. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania określonej Gry z powodów podatkowych lub ekonomicznych albo ze względu na strategię rozwoju. W takiej sytuacji TSG dołoży wszelkich starań, aby poinformować Użytkowników o wszelkich takich decyzjach w odpowiednim czasie i podejmie procedurę wypowiedzenia określoną w §20. 

§ 11
TREŚCI

 1. Treści to specjalne opcje w Grze udostępniane Użytkownikom. Treści obejmują w szczególności: przedmioty, ulepszenia i walutę wirtualną („Waluta gry”; łącznie „Treści”). Treści mogą się różnić w zależności od Gry.
 2. Treści mogą być: a) przedmiotem wygranej w trakcie Gry b) przyznane przez TSG bezpłatnie c) kupione i wówczas podlegać opłacie, która może się zmieniać z czasem (może rosnąć lub maleć). 
 3. Obowiązujące opłaty są wyświetlane w Grze w związku z odpowiednią Treścią. Opłaty zawierają wszystkie należne podatki, w tym w szczególności VAT.
 4. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen Treści oferowanych w Grze.
 5. Treści można kupić za prawdziwe pieniądze, otrzymać od TSG lub wygrać podczas Gry, ale nie mają one absolutnie żadnej wartości gotówkowej. Waluta gry jest całkowicie niezbywalna i nie ma wartości rzeczywistej. 
 6. Treści nigdy nie mogą być odkupywane z wykorzystaniem rzeczywistych instrumentów pieniężnych, towarów lub innych przedmiotów o wartości pieniężnej od Ten Square Games lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Mogą być używane tylko w ramach Gry i zgodnie z zasadami Gry. Jeśli zasady Gry przewidują możliwość korzystania z Treści (zwłaszcza z Waluty gry) w celu zakupu innych Treści (zwłaszcza przedmiotów lub ulepszeń) w ramach Gry, taki zakup nie stanowi transakcji w świecie rzeczywistym. Ten Square Games nie ponosi odpowiedzialności za takie transakcje, odbywające się poza Usługami TSG.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie sprzedawać Treści jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, w tym, ale nie wyłącznie, innemu Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, nie będzie nimi handlować, ich wykupywać ani w żaden inny sposób przekazywać, lub w jakikolwiek inny sposób wymieniać Treści na prawdziwe pieniądze lub na jakiekolwiek prawdziwe towary.
 8. Każda Treść zakupiona przez Użytkownika, wygrana w trakcie Gry lub przyznana przez TSG, jest przyznawana na podstawie ograniczonej, osobistej, niezbywalnej licencji, nie podlega sublicencjowaniu i służy tylko do niekomercyjnego użytku w Grze. 
 9. Użytkownik może zapłacić za Treści, korzystając z metod dostępnych w Aplikacjach, które mogą obejmować płatności kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub za pośrednictwem Apple, Google lub innych podobnych kont. Aby dokonać płatności, Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na warunki dotyczące każdej wybranej metody płatności, w tym ewentualne dodatkowe opłaty za przetwarzanie płatności. TSG nie jest dostawcą usług płatniczych i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z usługami świadczonymi przez dostawcę usług płatniczych w związku z zakupem. Więcej informacji o płatnościach można znaleźć w §13.
 10. Ten Square Games nie ponosi odpowiedzialności za żadną Treść, która została wydana, utracona, uszkodzona, usunięta lub niewłaściwie wykorzystana przez Użytkownika, ani za przerwy w Grze lub przedwczesne zakończenie Gry spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Ten Square Games, w wyniku których Treści są wydawane, tracone, uszkadzane, usuwane lub niewłaściwie używane.

§ 12
ZAKUP TREŚCI

 1. Zamówienia dotyczące Treści można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik wybiera rodzaj i liczbę Treści, które chce kupić, a także metodę płatności („Zamówienie”). Zamówienie stanowi ofertę złożoną przez Użytkownika dotyczącą udostępnienia mu danej Treści.
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik jest informowany o zamówionej przez siebie Treści z krótkim jej opisem i całkowitą kwotą, którą musi zapłacić.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia z góry.
 5. Możliwa jest zmiana Zamówienia, dopóki nie zostanie ono potwierdzone za pomocą przycisku „Zamów i zapłać” (lub innego, o równoważnym znaczeniu).
 6. Po wyborze metody płatności i wybraniu odpowiedniego przycisku potwierdzającego powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty, Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 7. TSG przyjmuje ofertę, wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail Użytkownika i/ lub potwierdzając transakcję za pomocą narzędzi komunikacyjnych dostępnych w ramach Gry.
 8. Usługa Treści jest uważana za wykonaną przez TSG w momencie dostarczenia Użytkownikowi Treści w ramach jego Konta. 
 9. Po dostarczeniu Użytkownikowi Treści, może on z niej skorzystać w Grze w dowolnym momencie, ale nie później niż w dniu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy o udostępnienie Gry, lub udostępnienie danej Treści („Aktywny okres”).

§ 13
PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik oświadcza, że ​​jest upoważniony do korzystania z wybranej metody płatności oraz że wszelkie podane informacje dotyczące płatności są prawdziwe i dokładne.
 2. Użytkownik upoważnia TSG i/lub odpowiedniego dostawcę usług płatniczych do obciążenia go za dokonany zakup za pomocą wybranej metody płatności. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować wszystkie informacje rozliczeniowe (informując nas np. o zmianie adresu rozliczeniowego, numeru karty kredytowej lub daty ważności karty kredytowej), tak aby były aktualne, kompletne i dokładne oraz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas i odpowiedniego dostawcę usług płatniczych w przypadku, gdy jego karta kredytowa została anulowana, zagubiona lub skradziona lub gdy bezpieczeństwo metody płatności zostało w inny sposób naruszone.
 3. Wszelkie obowiązujące opłaty są regulowane z góry i – po wykonaniu Umowy w odniesieniu do konkretnej Usługi TSG – w zasadzie nie podlegają zwrotowi w całości ani w części. W szczególności, każda płatność za Treści, po dostarczeniu jej przez TSG Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest – co do zasady – ostateczna i bezzwrotna.
 4. Ponieważ każda dostępna dla Użytkowników metoda płatności wymaga autoryzacji przelewu, która jest indywidualna i przypisana Użytkownikowi, uważamy każdą płatność, która pochodzi z Konta Użytkownika lub urządzenia mobilnego Użytkownika za dokonaną przez Użytkownika, chyba że zostaliśmy poinformowani przed takim przelewem o podejrzeniu złamania zabezpieczeń lub o faktycznym ich złamaniu.
 5. Gdy nasze Treści są kupowane za pośrednictwem Platform Stron Trzecich (np. App Store, Google Play), transakcja jest realizowana przez taką stronę trzecią i podlega jej regulaminowi. Nie mamy wpływu na jej przebieg i możemy otrzymywać bardzo ograniczone informacje dotyczące zakupów dokonanych przez Użytkownika. Możemy nie być w stanie dostarczyć Użytkownikowi informacji o historii zakupów, których od nas oczekuje.

§ 14
AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

 1. TSG może  korygować, aktualizować lub modyfikować Usługi TSG („Aktualizacja”). W ramach Aktualizacji, TSG może w szczególności, ale nie tylko, modyfikować Usługi TSG lub Treści, poprawiać ich bezpieczeństwo, zmieniać lub poprawiać ich dostępność i inne cechy, w tym dokonywać modyfikacji niezbędnych do zapewnienia zgodności Usługi TSG z warunkami określonymi w Regulaminie. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Usług TSG podczas Aktualizacji, jednak dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić ich dostępność.
 2. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania określonej Usługi TSG, z powodów podatkowych lub ekonomicznych albo ze względu na strategię rozwoju. W takiej sytuacji TSG dołoży wszelkich starań, aby poinformować Użytkowników o wszelkich takich decyzjach w odpowiednim czasie i podejmie procedurę wypowiedzenia określoną w §20.
 3. TSG będzie informować Użytkowników o Aktualizacjach na zasadach określonych w Regulaminie, w tym opisanych w §24.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Aktualizacje mogą być wymagane celem zapewnienia prawidłowego działania Usług TSG. W takim wypadku, Użytkownik powinien zastosować się do instrukcji i zaleceń odnośnie ich instalacji przekazanych mu przez TSG (o ile jest to wymagane). Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie Aktualizacji dostarczonej przez TSG zgodnie z Umową, Ten Square Games nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób brak zgodności Usługi TSG z Umową, o ile Użytkownik został poinformowany o Aktualizacji i o konsekwencjach jej niezainstalowania.
 5. Usługi TSG są zasadniczo dostarczane Użytkownikowi w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy. Usługi TSG jednak cały czas ewoluują, w szczególności celem sprostania oczekiwaniom Użytkowników. W związku z tym TSG zastrzega możliwość oferowania i dostarczenia Użytkownikom Usług TSG w nowych, testowych wersjach, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany. 
 6. W ramach Aktualizacji, Ten Square Games ma prawo w dowolnym momencie zarządzać Treściami, ma prawo je regulować, modyfikować, kontrolować lub usuwać. Taka Aktualizacja może dotyczyć Treści dostępnych do nabycia w ramach Gry i/lub Treści już kupionych przez Użytkownika i będących w Aktywnym okresie, jak zdefiniowano w §12 ust. 9. Ten Square Games poinformuje Użytkowników o takich istotnych zmianach (zwłaszcza o tym, co i kiedy ulegnie zmianie) w odpowiednim czasie, ale nie później niż 14 dni przed zmianą, aby umożliwić Użytkownikom skorzystanie z Treści, które kupili, a z których jeszcze nie skorzystali. Według swojego uznania, Ten Square Games może zaoferować zwrot kosztów lub wymianę za Treści, które są przedmiotem zarządzania, regulowania, modyfikowania, kontrolowania lub usunięcia, poprzez zaproponowanie Użytkownikom nowych lub innych Treści w ramach danej Gry. Po dacie Aktualizacji i pod warunkiem wypełnienia wskazanego wyżej obowiązku informacyjnego, TSG nie będzie refundować Treści, które zostały poddane zarządzaniu, regulacji, modyfikacji, kontroli lub które zostały usunięte. Użytkownik zachowuje jednak prawo do wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TSG ma prawo do dokonywania Aktualizacji i że ​​Usługi TSG są produktem, który może się zmieniać z czasem (itp. poprzez zmianę kierunku koncepcyjnego, artystycznego, biznesowego, na potrzeby balansu rozgrywki, ekonomii itp.) oraz że niektóre Usługi TSG mogą być w związku z tym dodawane, usuwane, modyfikowane lub zastępowane. TSG poinformuje Użytkowników o każdej planowanej zmianie, która może mieć istotny i negatywny wpływ na dostęp Użytkownika do Usług TSG lub korzystanie z nich, Informacje będą wysyłane do Użytkowników w odpowiednim czasie. W przypadku takiej zmiany, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany, lub poinformowania go o tej zmianie przez TSG. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy TSG zapewni Użytkownikowi uprawnienie do zachowania Usługi TSG, której zmiana dotyczy, zgodnej z Umową w stanie niezmienionym i bez dodatkowych kosztów. 

§ 15
TREŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Treść Użytkownika” oznacza wszelką komunikację, obrazy, dźwięki i wszystkie materiały, dane i informacje, które Użytkownik przesyła lub przekazuje za pośrednictwem Usług TSG, lub które inni Użytkownicy przesyłają lub przekazują, w tym między innymi dowolny tekst czatu.
 2. Przesyłając lub przekazując Treść Użytkownika podczas korzystania z Usług TSG, Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że takie przekazywane lub przesyłane treści: 
  1. nie są poufne ani wprowadzające w błąd; 
  2. nie naruszają żadnych przepisów, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich oraz że Użytkownik ma zgodę osoby trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w Treści Użytkownika; 
  3. są wolne od wirusów, adware, spyware, robaków lub innych niebezpiecznych kodów.
 3. Ten Square Games nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkownika przesyłającego Treść Użytkownika i nie bierze odpowiedzialności za monitorowanie Usług TSG pod kątem niewłaściwej Treści Użytkownika lub niewłaściwego postępowania. 
 4. Użytkownik korzysta z Usług TSG na własne ryzyko. Użytkownik korzystający z Usług TSG może być narażony na Treści innych Użytkowników, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niezgodne z jego oczekiwaniami.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, które publikuje w Usługach TSG, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, i które udostępnia innym.
 6. W przypadku przesyłania przez Użytkownika spamu (m.in. niezamówionych informacji o charakterze handlowym), Ten Square Games zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia takiemu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Usług TSG.

§ 16
FORA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Forum Użytkowników to dowolny obszar, strona lub funkcja oferowane jako część Konta lub Gry (w tym bez ograniczeń fora dyskusyjne, panele internetowe, blogi, czaty lub funkcje wiadomości osobistych), które umożliwiają Użytkownikom przesyłanie, przekazywanie, publikowanie, wyświetlanie, tworzenie, rozpowszechnianie i/lub przeglądanie Treści Użytkowników i/lub komunikowanie się, udostępnianie lub wymienianie Treścią Użytkownika z innymi Użytkownikami.
 2. Aby korzystać z Forum Użytkowników, trzeba mieć Konto.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora Użytkowników i znajdująca się w ramach nich Treść Użytkownika są przeznaczone do publicznej, a nie prywatnej komunikacji. Ponadto przyjmuje do wiadomości, że wszystko, co przesyła, publikuje, przekazuje, komunikuje, udostępnia lub wymienia za pośrednictwem dowolnego Forum Użytkowników, może być oglądane przez innych Użytkowników, a zatem nie oczekuje prywatności w odniesieniu do takich przekazów lub publikacji. 
 4. Ten Square Games nie może zagwarantować, że Użytkownicy nie będą korzystać z pomysłów i informacji, które Użytkownik udostępni. Dlatego, jeśli Użytkownik ma pomysły lub informacje, które chciałby zachować w tajemnicy i/lub nie chce, aby inni z nich korzystali, nie powinien ich publikować w Usługach TSG. Ten Square Games nie ponosi odpowiedzialności za ocenę lub wykorzystanie jakichkolwiek pomysłów lub informacji, które Użytkownik może przesłać, ani za rekompensatę z tego tytułu.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść Użytkownika, które przesyła, publikuje, przekazuje, komunikuje, udostępnia lub wymienia za pośrednictwem dowolnego Forum Użytkowników oraz za konsekwencje związane z ich przesłaniem lub opublikowaniem.
 6. Ten Square Games nie zobowiązuje się do prowadzenia i nie prowadzi bieżącej moderacji Forów Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do kontrolowania opublikowanej Treści Użytkownika. Ten Square Games może usuwać, modyfikować lub przenosić dowolną Treść Użytkownika na Forum, jeśli są one obsceniczne, obraźliwe lub dyskryminujące albo naruszają prawo lub niniejszy Regulamin, są nie na temat, powtarzają się lub zawierają tylko emotikony. Ten Square Games może ostrzec Użytkownika, że Treść Użytkownika, którą przesłał, nie jest zgodna z podanymi tutaj zasadami. Z tych samych powodów TSG może zamykać tematy. 
 7. Użytkownicy mogą komunikować się za pośrednictwem forów, grup itp. udostępnianych przez Platformy Stron Trzecich, takich jak Facebook lub Twitter. Takie fora wykraczają poza zakres Usług TSG i podlegają regulaminom Platform Stron Trzecich.  

§ 17
LICENCJA DLA TEN SQUARE GAMES

 1. Użytkownik niniejszym udziela Ten Square Games nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji (w tym z prawem do udzielania sublicencji i cesji na rzecz osób trzecich) oraz przyznaje prawo do kopiowania, zwielokrotniania, poprawiania, dostosowywania, modyfikowania Treści Użytkownika, tworzenia z nich dzieł zależnych, produkowania, komercjalizowania, publikowania, rozprowadzania, sprzedawania, udzielania licencji i sublicencji, przekazywania, wynajmowania, transmitowania, wyświetlania i prezentowania publicznie lub udostępniania drogą elektroniczną, nadawania, podawania do publicznej wiadomości za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, wyświetlania, wykonywania, wprowadzania do pamięci komputera i ogólnoświatowej sieci Internet oraz wykorzystywania w praktyce w jakikolwiek sposób takich Treści Użytkownika, jak również dzieł zależnych. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie korzystać z prawa do oznaczenia Treści Użytkownika swoim nazwiskiem lub pseudonimem i/lub z jakichkolwiek praw osobistych, które mogą mu przysługiwać do Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy Treści Użytkownika zostały w jakikolwiek sposób zmienione. 
 3. Ten Square Games nie rości sobie praw własności do Treści Użytkownika i żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek praw Użytkownika do korzystania z Treści Użytkownika. Ten Square Games nie ma obowiązku monitorowania ani egzekwowania praw własności intelektualnej Użytkownika do Treści Użytkownika.

§ 18
INTERAKCJE UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi Użytkownikami Usług TSG i innymi podmiotami, z którymi współdziała za ich pośrednictwem. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do angażowania się w ewentualne spory, ale nie ma takiego obowiązku. Jednocześnie Ten Square Games zrzeka się wszelkich domniemanych lub rzeczywistych obowiązków w zakresie monitorowania sporów między Użytkownikami. 

§ 19
ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG TSG PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług TSG w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. 
 2. Aby zakończyć korzystanie z Usług TSG, należy skontaktować się z Ten Square Games wysyłając wiadomość za pośrednictwem Witryny, korzystając z zakładki „Support” (Wsparcie) lub za pośrednictwem Konta, korzystając z zakładki „Help” (Pomoc). Przekazanie przez Użytkownika do Ten Square Games takiej informacji w opisany wyżej sposób, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika w zakresie świadczenia przez Ten Square Games Usługi Konta i dostępu do innych odpowiednich Usług TSG.
 3. Po zakończeniu korzystania z Usług TSG, Ten Square Games usunie Konto. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane przez Ten Square Games po tym okresie, na zasadach i w celach opisanych w Polityce Prywatności, takich jak w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ten Square Games.

§ 20
ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ TSG

 1. Ten Square Games może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia, z następujących ważnych przyczyn: 
  1. zmiana przepisów regulujących lub wpływających na wzajemne prawa i obowiązki Ten Square Games oraz Użytkownika, w szczególności świadczenie treści i usług cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów w wyniku orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, a także zmiana innych przepisów prawa wpływająca na relacje Ten Square Games z Użytkownikiem;
  2. zmiana sposobu świadczenia Usług TSG lub zmiana zakresu Usług TSG, spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług TSG spowodowana wprowadzeniem nowych lub wycofaniem istniejących Treści przez Ten Square Games;
  4. zaprzestanie udostępniania określonej Gry, Treści lub jakiejkolwiek innej Usługi TSG z powodów podatkowych lub ekonomicznych albo ze względu na strategię rozwoju TSG;
  5. zmiana sposobu świadczenia Usług TSG w związku ze zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Ten Square Games;
  6. naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących ograniczeń w korzystaniu z Usług TSG określonych w §3 lub naruszenie obowiązującego prawa przez Użytkownika podczas lub w związku z korzystaniem z Usług TSG;
  7. brak aktywności Użytkownika w ramach danej Gry, przez co najmniej rok.
 2. Ten Square Games może zawiesić Konto w przypadku podejrzenia: 
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, dotyczących ograniczeń w korzystaniu z Usług TSG określonych w §3  lub naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika podczas lub w związku z korzystaniem z Usług TSG;
  2. celowe działanie Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, stron trzecich lub Ten Square Games.
 3. Ten Square Games może zawiesić Konto na czas wymagany do ustalenia podstaw wyżej wskazanych okoliczności, jednak tylko na okres nieprzekraczający 14 dni.
 4. Ten Square Games może zablokować Konto i rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
  1. naruszenie niniejszego Regulaminu, w szczególności ograniczeń Usług TSG określonych w §3 lub naruszenie obowiązującego prawa przez Użytkownika podczas lub w związku z korzystaniem z Usług TSG;
  2. celowe działanie Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, stron trzecich lub Ten Square Games.
 5. Po zakończeniu świadczenia Usług TSG Użytkownik traci dostęp do Konta wraz z nazwą Użytkownika i postacią w Usłudze TSG, a także wszelkie korzyści, przywileje, zdobyte i zakupione przedmioty związane z korzystaniem przez Użytkownika z danej Usługi TSG, w tym również Treści. Ten Square Games nie ma obowiązku kompensowania takich strat lub uzyskanych wyników. 
 6. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług TSG na rzecz Użytkownika, z którym TSG rozwiązała Umowę ze względu na działania Użytkownika.

§ 21
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że środowisko cyfrowe, które wykorzystuje do korzystania z Usługi TSG, jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi określonymi w Umowie, lub w inny odrębny sposób (np. w drodze Powiadomienia, w ramach Konta, bezpośrednio w danej Usłudze TSG).
 2. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z TSG w celu ustalenia, czy brak dostępności lub niepoprawne działanie Usługi TSG wynika z przyczyn leżących po stronie jego środowiska cyfrowego (np. wykorzystywanego przez niego urządzenia, połączenia internetowego). TSG zobowiązuje się do wykorzystywania środków technicznych, które są najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
 3. Ten Square Games dokłada wszelkich starań, aby Usługi TSG były zgodne z Umową.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ten Square Games może odmówić doprowadzenia Usług TSG do stanu zgodnego z Umową, jeżeli wymagałoby to po stronie Ten Square Games nadmiernych kosztów, lub byłoby niemożliwe. 
 4. Oprócz odpowiedzialności przewidzianej Umową i bez uszczerbku dla uprawnień Użytkownika wynikających z prawa właściwego, Ten Square Games nie udziela w zakresie Usług TSG żadnych (dodatkowych) gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym, że Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do Usług TSG lub korzystać z nich w każdym miejscu i czasie, ani że Usługi TSG będą wolne od błędów i będą nieprzerwane (chociaż dokładamy wszelkich starań aby tak było). Ten Square Games zawsze przestrzega jednak obowiązującego prawa i nie wyłącza żadnych praw przysługujących Użytkownikom na jego podstawie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

§ 22
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy (dotyczy to zarówno Umowy w zakresie prowadzenia Konta i świadczenia Gry jak i w zakresie świadczenia innych Usług TSG) w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek [innych] kosztów niż przewidziane przez prawo.
 2. W razie skorzystania z prawa Użytkownika do odstąpienia od Umowy, Użytkownik może dokonać tego przekazując Ten Square Games oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje o swojej decyzji o odstąpieniu.
 3. Oświadczenie powinno zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika i Umowy, przynajmniej nazwę Użytkownika, identyfikator Użytkownika (UID), adres e-mail i rodzaj Umowy oraz jej przedmiot.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać za pośrednictwem naszej Witryny, korzystając z zakładki „Support” (Wsparcie) lub poprzez Konto Użytkownika, używając zakładki „Help” (Pomoc).
 5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu uważa się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. TSG zwraca wszystkie płatności otrzymane od Użytkownika, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie z wykorzystaniem takiej samej metody, którą wybrał Użytkownik aby dokonać zapłaty, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy w związku z brakiem zgodności Usługi TSG z Umową, TSG zobowiązana jest do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze TSG niezgodnej z Umową oraz Usłudze TSG, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
 7. Użytkownik, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi TSG, że po jej spełnieniu utraci prawo odstąpienia od Umowy, może wyrazić zgodę na wykonanie w pełni tej Usługi TSG natychmiast po zawarciu Umowy. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy nastąpiło już spełnienie świadczenia przez TSG. 
 8. Ten Square Games informuje, że w zakresie w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi TSG przy wykorzystaniu Platform Stron Trzecich (np. pobiera aplikację mobilną z AppStore lub Google Play), takie działanie Użytkownika podlega regulacjom właścicieli tych Platform (odpowiednio Apple, Google), w tym także w zakresie ewentualnego uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy uzyskania dostępu do Aplikacji.

§ 23
REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć Reklamację dotyczącą Usług TSG opisanych w niniejszym Regulaminie („Reklamacja”). Reklamacje dotyczące niezgodności Usług TSG z Umową, są rozpatrywane zgodnie właściwymi przepisami, w tym z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 2-7 poniżej.   
 2. Pod warunkiem, że z oświadczenia TSG lub okoliczności wyraźnie wynika, że TSG nie dostarczy Treści lub Usługi (np. jeżeli TSG nie realizuje dostawy Treści lub Usługi w terminie 14 dni i nie komunikuje się z Użytkownikiem), Użytkownik może odstąpić od umowy bez dodatkowego wzywania TSG do wykonania takiej dostawy. Prawo do odstąpienia przysługuje również Użytkownikowi, w przypadku gdy TSG uzgodni z Użytkownikiem, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że TSG nie dostarczy Treści lub Usługi w terminie, który miał istotne znaczenie dla Użytkownika.
 3. Na podstawie złożonej Reklamacji Użytkownik może żądać od TSG doprowadzenia danej Usługi TSG do zgodności z Umową, jeżeli Usługa TSG pozostaje z nią niezgodna. W przypadku zasadności takiego żądania, TSG doprowadzi daną Usługę TSG do zgodności z Umową w rozsądnym czasie  (najczęściej w ciągu 14 dni) od chwili, w której TSG zostało prawidłowo poinformowane przez Użytkownika o takiej niezgodności z Umową. TSG zobowiązuje się przeprowadzić proces doprowadzenia do zgodności z Umową danej Usługi TSG bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. TSG może wymagać jednak od Użytkownika współpracy w tym zakresie, w szczególności poprzez przekazanie TSG niezbędnych informacji, o które TSG poprosi Użytkownika (w szczególności określonych w §23 ust. 9. Doprowadzając daną Usługę TSG do zgodności z Umową, TSG uwzględni jej charakter oraz cel wykorzystywania. 
 4. W przypadku niedoprowadzenia przez TSG danej Usługi TSG do zgodności z Umową, lub w razie niedopełnienia przez TSG obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy dotyczącej danej Usługi TSG. Uprawnienia te przysługują Użytkownikowi, także jeżeli:
  1. doprowadzenie do zgodności danej Usługi TSG jest niemożliwe, albo wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów, TSG uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności z Umową oraz wartość danej Usługi TSG niezgodnej z Umową;
  2. TSG nie doprowadziło danej Usługi TSG do zgodności z Umową zgodnie z §23 ust. 3 powyżej, tj. w rozsądnym czasie od chwili, w której TSG zostało poinformowane przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając  charakter oraz cel, w jakim Usługa TSG jest wykorzystywana;
  3. brak zgodności danej Usługi TSG z Umową występuje pomimo tego, że TSG podjęło próbę  doprowadzenia jej do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Usługi TSG z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez skorzystania z żądania prawa do doprowadzenia Usługi TSG do zgodności z Umową zgodnie z §23 ust. 3;
  5. z oświadczenia TSG lub okoliczności wyraźnie wynika, że TSG nie doprowadzi do zgodności Usługi TSG z Umową, zgodnie z §23 ust. 3.
 5. W razie złożenia żądania o obniżeniu ceny, musi ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usługi TSG niezgodnej z Umową, pozostaje do wartości Usługi TSG zgodnej z Umową. W przypadku, gdy dana Usługa TSG dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny uwzględnia się czas, w którym Usługa TSG pozostawała niezgodna z Umową.
 6. Użytkownik nie może jednak odstąpić od Umowy dotyczącej danej Usługi TSG, jeżeli ta Usługa TSG jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z Umową jest nieistotny. 
 7. Jeżeli Użytkownik odstąpi od Umowy, TSG może uniemożliwić mu dalsze korzystanie z Usługi TSG, w szczególności poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Usługi TSG lub zablokowanie Konta.
 8. Użytkownik może złożyć Reklamację, wysyłając wiadomość za pośrednictwem Witryny, korzystając z zakładki „Support” (Wsparcie) lub poprzez Konto Użytkownika, używając zakładki „Help” (Pomoc).
 9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika, identyfikator Użytkownika (UID), adres e-mail, przedmiot Reklamacji i okoliczności ją uzasadniające oraz oczekiwane przez Użytkownika rozstrzygnięcie.
 10. Ten Square Games rozpatruje Reklamacje i odpowiada na nie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia Reklamacji.
 11. TSG przesyła odpowiedź na Reklamację na adres e-mail Użytkownika, jeśli został podany. W przeciwnym razie TSG korzysta z innych środków komunikacji z Użytkownikiem, zwłaszcza w ramach Konta.
 12. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), TSG informuje o stronie internetowej podmiotu Komisji Europejskiej ds. internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dotyczących sporów konsumenckich, dostępnej pod następującym adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 13. Przy rozstrzyganiu sporów z konsumentami, Ten Square Games nie zobowiązała się do korzystania z usług podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów (ADR). Użytkownik, który nie jest zadowolony z odpowiedzi lub rozstrzygnięcia Reklamacji, może złożyć pozew do właściwego sądu.

§ 24
POWIADOMIENIA

 1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, komunikacja między Ten Square Games a Użytkownikiem (wszelkie powiadomienia, informacje i oświadczenia) będzie prowadzona za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
 2. Użytkownik może kontaktować się z Ten Square Games za pośrednictwem Witryny, korzystając z zakładki „Support” (Wsparcie) lub poprzez swoje Konto, używając zakładki „Help” (Pomoc).
 3. Spółka Ten Square Games może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, jeśli jest dostępny, a także za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych dostępnych w ramach Konta, co Użytkownik potwierdza i na co wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.
 4. Ten Square Games będzie przekazywać Użytkownikowi informacje wymagane przez prawo, wysyłając wiadomości na adres e-mail Użytkownika dołączony do Konta lub za pośrednictwem środków komunikacji dostępnych w ramach Konta.  Ten Square Games będzie korzystać z środków komunikacji dostępnych w ramach Konta zawsze wtedy, gdy nie otrzymał adresu e-mail Użytkownika (zwłaszcza, gdy Użytkownik korzysta z Usług TSG za pośrednictwem Platform Stron Trzecich) lub gdy adres e-mail Użytkownika został unieważniony, anulowany lub gdy nie można skontaktować się z Użytkownikiem pocztą elektroniczną z innych powodów.  

§ 25
WSPARCIE TECHNICZNE

 1. Ten Square Games zapewnia Użytkownikom wsparcie.
 2. W ramach wsparcia Użytkownik może skontaktować się z Ten Square Games za pośrednictwem Witryny, korzystając z zakładki „Support” (Wsparcie) lub poprzez swoje Konto, używając zakładki „Help” (Pomoc).
 3. Wsparcia jest bezpłatne i dostępne niezależnie od rejestracji Konta.
 4. Przedmiotem zapytania może być dowolny aspekt świadczenia Usług TSG przez Ten Square Games, zwłaszcza (ale nie tylko):
  1. brak dostępu do Gry, Konta lub innej Usługi TSG;
  2. problemy techniczne w ramach Gry lub Konta;
  3. problemy z przelewem płatności.
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze odpowiedzi były udzielane w jak najkrótszym możliwym czasie.

§ 26
ZASADA ROZDZIELNOŚCI

Użytkownik i Ten Square Games uzgadniają, że jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Ten Square Games zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, w całości lub w części, przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie, w odniesieniu do takiej jurysdykcji, będzie nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiego stwierdzenia nieważności lub niewykonalności bez wpływu na jego ważność lub wykonalność w jakikolwiek inny sposób lub w innej jurysdykcji i bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostają w mocy.

§ 27
NIEZRZECZENIE SIĘ

 1. Zaniechanie przez Ten Square Games domagania się lub egzekwowania ścisłego wykonywania przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Regulaminu albo nieskorzystanie z jakichkolwiek praw z niego wynikających, nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez Ten Square Games ani jako jej rezygnacja z prawa do dochodzenia takich postanowień lub praw albo powoływania się na nie w innym przypadku.
 2. Z wyjątkiem przypadków jasno i wyraźnie określonych w Regulaminie, żadne oświadczenia, stwierdzenia, zgody, zrzeczenia się lub inne działania albo zaniechania ze strony Ten Square Games nie będą uważane za zmianę Regulaminu ani za prawnie wiążące, chyba że zostaną udokumentowane w formie pisemnej, ręcznie podpisane przez Użytkownika i należycie wyznaczonego członka zarządu Ten Square Games.

§ 28
SIŁA WYŻSZA

Ani Ten Square Games ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie niniejszej Umowy wynikające z przyczyn niezależnych od Ten Square Games lub Użytkownika, w tym między innymi za niewykonanie niniejszej Umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą Ten Square Games lub Użytkownika, takich jak klęski żywiołowe, stany epidemii, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożar, powodzie, wypadki, strajki lub braki środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.

§ 29
ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Ten Square Games zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili co najmniej z jednej z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:
  1. zmiana przepisów regulujących lub wpływających na wzajemne prawa i obowiązki Ten Square Games oraz Użytkownika, w szczególności świadczenie treści i usług cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów w wyniku orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, a także zmiana innych przepisów prawa wpływająca na relacje Ten Square Games z Użytkownikiem;
  2. zmiana sposobu świadczenia Usług TSG, spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług TSG spowodowana wprowadzeniem nowych lub wycofaniem Usług TSG;
  4. zmiana sposobu świadczenia Usług w związku ze zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Ten Square Games
  5. usunięcie wątpliwości interpretacyjnych lub niejasności dotyczących treści Regulaminu;
  6. dowolna zmiana, rozbudowa lub usunięcie funkcjonalności w ramach jednej z Usług TSG, lub konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do aktualizacji takiej funkcjonalności;
  7. rozszerzenie dostępności Usług TSG na nowe platformy;
  8. zmiany w zakresie jakichkolwiek danych firmowych Ten Square Games, które zostały wskazane wyżej.
 2. Ten Square Games poinformuje Użytkowników o zmianach i przekaże im jednolity tekst Regulaminu, zamieszczając go na Witrynie oraz – w przypadku Użytkowników posiadających Konto – wysyłając go na adresy e-mail dołączone do Kont lub w inny sposób w ramach Konta. Jeśli Ten Square Games nie otrzymała adresu e-mail Użytkownika (zwłaszcza, gdy Użytkownik korzysta z Usług TSG za pośrednictwem Platform Stron Trzecich) lub gdy adres e-mail Użytkownika został unieważniony, anulowany lub gdy nie można skontaktować się z Użytkownikiem pocztą elektroniczną z innych powodów, Ten Square Games przekaże Użytkownikowi jednolity tekst Regulaminu za pośrednictwem Konta Użytkownika. 
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 7 dniach od powiadomienia o niej Użytkowników. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia do czasu wejścia w życie zmienionego Regulaminu, przesyłając informację do Ten Square Games za pośrednictwem Witryny, zakładka „Support” (Wsparcie) lub za pośrednictwem Konta Użytkownika – zakładka „Help” (Pomoc).
 4. W przypadku, gdy przepisy prawa, orzeczenie sądu lub podobny akt właściwego organu spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie aniżeli wskazany w ust. 3 powyżej, Ten Square Games powiadomi o tym fakcie Użytkownika. Takie powiadomienie będzie zawierało przyczynę wprowadzenia zmiany w tym trybie, a także termin jej wejścia w życie.

§ 30
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w jego aktualnej wersji tutaj.
 2. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za miejsce świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy Strony uważają siedzibę TSG. 
 3. Umowa podlega wyłącznie prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W najszerszym dopuszczalnym zakresie wyłącza się stosowanie postanowień prawa międzynarodowego prywatnego oraz ustala się wyłączną jurysdykcję sądów polskich. 
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części Regulaminu. 
 6. Regulamin zastępuje z dniem jego wejścia w życie wszelkie wcześniejsze postanowienia Ten Square Games w zakresie objętym Regulaminem.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:
  Ten Square Games SA ul. Traugutta 45,
  50-416 Wrocław Poland
  e-mail: support_pl@tensquaregames.com
 •  Ja/My° niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • nazwa Użytkownika lub identyfikator Użytkownika (UID),
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.